Acht partners met een missie

Een grenspark in het fraaie grensgebied van Linieland Waas en Hulst, tussen België en Nederland, water en land: 8 partners vonden elkaar in deze gemeenschappelijke ambitie. Ze schreven een dossier voor Europa en vonden ook daar supporters voor het plan.
De komende drie jaar legt Europa een flinke subsidie van bijna anderhalf miljoen euro op tafel. De partners verdubbelen dat budget en engageren zich om de komende 3 jaar de handen in elkaar te slaan en een internationale
trekpleister met unieke topnatuur te realiseren in dit grensoverschrijdende prachtgebied. De EGTS neemt het projectmanagement op zich. Het project loopt van 01.04.2016 tot 31.03.2019.

In het project staan drie activiteiten centraal: het herstel van de vogelbiodiversiteit zowel binnen als buiten de natuurkern, optimalisatie van de estuariene natuur en eco-hydrologisch herstel van de binnendijkse gebieden. Om die doelen te bereiken worden onder meer broedeilanden, een vispassage, een toren, bunker en kasten voor vleermuizen en tal van andere grote en kleine landschapselementen aangelegd.

Buiten de natuurkern van het Grenspark prospecteren de partners naar eventuele ruimtelijke inrichtingsbehoeften die grensoverschrijdend kunnen worden aangepakt en de instandhouding van de natuurkern ten goede komen en/of het maatschappelijk draagvlak voor het Grenspark kunnen verbreden.

Ontdek de werkpakketten

De partners werken voor de realisatie met verschillende werkpakketten:

 1. Grenspark community
 2. Biodiversiteit met pluimen
 3. Een bioboost voor de fauna en flora
 4. Eco-hydrologisch herstel binnendijkse gebieden
 5. Getijdennatuur in zijn meest gunstige vorm
 6. Het grenspark als entiteit

De uitvoering van de maatregelen wordt voor ieder werkpakket voorbereid in werkgroepen, getrokken door één van de partners. Het projectmanagement wordt verzekerd door de stuurgroep en het projectsecretariaat.

Welkom bij de Grenspark community!

Een Grenspark bestaat pas als het ook in de hoofden van alle betrokkenen gaat leven.
Het communicatieteam gaat deze uitdaging aan! Met aandacht voor de partners, het Europese Interreg programma en alle betrokkenen vertellen we het Grensparkverhaal aan al wie het wil horen.

De bruine kiekendief krijgt een eigen hoofdstuk. Een doorgedreven samenwerking tussen de natuur-en landbouwsector moet nieuw leefgebied voor deze zeldzaam geworden prachtvogel realiseren.

Via een cursus gastheerschap krijgen ook lokale ondernemers een opleiding tot ambassadeur van de streek. Geen legende die verborgen blijft, geen anekdote onontdekt.

Word lid van de Grenspark community!

Tastbare resultaten

 • Kick-off moment
 • Bruisende Grenspark community
 • Slotmoment (met hopelijk grote opening Grenspark)
 • Een projectwebsite
 • Informatiesessies met de streek
 • Nieuwsbrieven
 • Werfborden bij de terreinwerken
 • Plaquettes rond de mijlpalen
 • Cursus Gastheerschap
 • Projectpublicatie

Trekker

Provincie Zeeland

Biodiversiteit met pluimen

Verschillende vogelsoorten bouwen hun nest op de grond. Daardoor lopen hun kuikens meer kans om op het menu van roofdieren als de vos te belanden.

Dankzij een hele reeks maatregelen ontstaan veiligere broedplaatsen en een beter leefgebied voor deze zeldzaam geworden vogelsoorten. Onder andere bruine kiekendief en visdiefje krijgen zo betere overlevingskansen.

Door intensieve samenwerking tussen natuur en landbouw, overheid en privé, kunnen we het leefgebied van deze bijzondere vogels op verschillende fronten tegelijk optimaliseren: meer voedsel, veiligere broedplaatsen, etc.
Resultaat gegarandeerd!

Meten is weten. Een upgrade van het vogelringstation zorgt ervoor dat we straks beter weten hoe het gaat met de vogels in het gebied.

Tastbare resultaten

 • Beheersovereenkomsten voor de ontwikkeling van ideaal leefgebied
 • Intensieve samenwerking en begeleiding tussen natuur en landbouw voor de optimalisatie van het voedselaanbod voor onder andere bruine kiekendief
 • Optimalisatie van de landschapselementen in de verschillende natuurzones voor de verbetering van het broedgebied van grondbroeders
 • Monitoring en opvolging van de economische en ecologische resultaten
 • Broedeilanden in Prosperpolder Zuid, Prosperpolder Noord
 • Verkenning uitbreiding en aanleg broedvogeleiland Plaat van Valkenisse
 • Studie Plaat van Valkenisse
 • Een elektrisch vossenraster rond het natuurgebied Putten-West
 • Demonstratieprojecten rond teelten als klaver en luzerne voor de bruine kiekendief
 • Demonstratie projecten en sensibilisering van de Boeren, Burgers, Buitenlui en Bedrijven, rond de bruine kiekendief
 • Herstel, upgrade en onderhoud van het vogelringstation voor doorgedreven monitoring van de behaalde resultaten

Trekker

Havenbedrijf Antwerpen

Een bioboost voor de fauna en flora

De nieuwe geplande getijdennatuur (zie werkpakket 5) is voor sommige soorten geen geschikte habitat. Gerichte ingrepen begeleiden de huidige dierenbevolking naar een nieuw leefgebied.

Nieuwe voortplantingspoelen bieden de rugstreeppad een nieuwe thuis. Gericht beheer zorgt ervoor dat deze poelen ook in de toekomst aantrekkelijk blijven voor deze zeldzame amfibie.

Ook vleermuizen worden vakkundig weggelokt naar andere oorden. Via vleermuiskasten, een vleermuistoren- en bunker garanderen we duurzame zomer- en winterverblijfplaatsen voor deze gevleugelde zoogdieren.

Dijken vormen perfecte verbindingswegen tussen verschillende natuurgebieden. Als ze niet onderhouden worden, vormen ze echter schuilplaatsen voor vleeseters als de vos, marter, egel, enzovoort. Door schapen in te schakelen voor begrazing van de dijken, krijgen kwetsbare soorten betere overlevingskansen. Dankzij afrasteringen en drinkwatervoorzieningen leggen we een duurzame basis voor deze ecologische vorm van dijkbeheer.

Tastbare resultaten

 • Grensoverschrijdende overeenkomsten tussen de verschillende beheerders garanderen de duurzame aanleg en onderhoud van de verschillende ingrepen
 • Poelen voor de rugstreeppad
 • Vleermuistoren
 • Vleermuiskasten
 • Schapenraster op de dijken
 • Drinkwaterputten voor de schapen op de dijken
 • Vleermuisbunker

Trekker

Natuurpunt

Eco-hydrologisch herstel binnendijkse gebieden

In de Nieuw Arenbergpolder vind je straks 50 hectare natuurgebied met zilte graslanden. Die vormen een ideale habitat voor zoutminnende planten, zoals zilte rus en kweldergras, en voor zeldzame vogels, bijvoorbeeld de kluut, steltkluut en de tureluur.

Ook de beschermde rugstreeppad vindt op termijn een geschikt leefgebied in de nieuwe natuur, die een stevige bijdrage zal leveren tot Natura 2000.

De dichtgeslibde kreken worden weer omgevormd tot prominente waterpartijen. In de nieuwe ringgracht rond het gebied komen 3 stuwen, waardoor het waterniveau in de verschillende delen apart geregeld kan worden. Door zogenaamde ‘kwelbuizen’ te plaatsen, kan het zoute water veel sneller doorsijpelen in de bodem wat een versnelde verzilting mogelijk maakt.

Door de historische kreekrestanten in Paal opnieuw uit te graven, ontstaat een zoetwatergebied van 3,4 hectare waar dieren voluit hun dorst kunnen lessen. Met wulp, kievit, scholekster en smient als belangrijkste doelsoorten, komen liefhebbers van vogelfauna hier straks voluit aan hun trekken!

Tastbare resultaten

 • Terreininrichting met 50 hectare zilte graslanden in de Nieuw Arenbergpolder
 • Ontwikkeling van een zoetwatergebied van 3,5 hectare in Paal

Trekker

Agentschap voor Natuur en Bos

Getijdennatuur in zijn meest gunstige vorm

Verschillende vissoorten (zoals de paling en Brakwatergordel) vinden het fijn om eitjes te leggen in rustig water.
Daarom zwemmen ze graag vanuit de Zee door de Schelde naar de grachten en polders van het achterland.

Dankzij speciale visvriendelijke in-en uitlaatconstructies, zoals de hevelvispassage, blijft vrije vismigratie mogelijk!
Dankzij een aantakking kan het gebied Prosperpolder-Zuid dienst doen als kraamkamer voor Scheldevissen.

Een dergelijk rijke feestdis vormt een belangrijke voedselbron voor viseters als de roerdomp, lepelaar, woudaap, enz. Een stevige opsteker voor de biodiversiteit!

Dankzij een nieuwe inlaatconstructie in de dijk grenzend aan Properpolder Noord en een uitlaatconstructie in de dijk grenzend aan Doelpolder, zorgt de instroom van zilt Scheldewater tegelijk voor de ontwikkeling van een ideaal broeden overwinteringsgebied voor watervogels als de Kleine en Wilde zwaan, pijlstaart en krakeend.

Tastbare resultaten

 • Estuariene aantakking (in- en uitlaatconstructie) Prosperpolder Noord en Doelpolder
 • Vispassage
 • Achterliggend stroomgebied

Trekker

Waterwegen en Zeekanaal NV

Het Grenspark als entiteit

De partners van het Interreg-project Groot Saeftinghe zijn van mening dat een grenspark van de toekomst enkel succesvol kan zijn als natuurbeheer, natuurbeleving en waarde creatie in de regio elkaar omarmen.

De filosofie van de partners is dan ook dat dit enkel kan door samen met de grensregio het park te bouwen en op zoek te gaan naar nieuwe vormen van samenwerking. Natuurlijk vormt hiervoor een natuurbeheervisie en plannen de basis voor een juiste balans tussen ecologie en economie.

Zeg maar: Ecologie hand in hand met economie. Het Grenspark Groot-Saeftinghe bewijst straks dat het kan!

Tastbare resultaten

 • Businessplan voor grensparkexploitatie (incl. financiële analyse, SWOT, implementatieplan)
 • Samenwerkingsovereenkomst tussen de grensparkpartners
 • Adviesdocument rond de beste organisatievorm (incl. financiële en juridische toets)
 • Grensoverschrijdend natuurbeheersplan + natuurbeheersvisie
 • Intentieverklaring van partners voor de Grenspark entiteit
 • Interviews met ondernemers rond de grensparkexploitatie
 • Rapport met 3 alternatieve grensparkconcepten
 • Kansenkaart voor publiek-private samenwerking met potentiële stakeholders

Trekker

 • Stichting Het Zeeuwse Landschap
 • Provincie Zeeland

Start typing and press Enter to search